KERAJAAN KOMITED BANTU PEKEBUN KECIL GETAH

 • March 28, 2023
 • 3 min read

 • Merujuk kepada laporan akhbar bertajuk “Tiada lagi hasil getah
  Malaysia?” disiarkan oleh akhbar Berita Harian, yang menyentuh
  mengenai harga getah rendah dan berterusan tidak stabil,
  Kementerian Perladangan dan Komoditi (KPK) menegaskan bahawa
  Kerajaan sentiasa komited dalam membantu pekebun kecil
  khususnya yang terlibat dalam sektor getah.
 • Harga produk ini adalah ditentukan oleh permintaan dan
  penawaran antarabangsa. Selain itu, antara faktor-faktor lain yang
  mempengaruhi harga getah asli adalah seperti prestasi pasaran
  hadapan, harga minyak mentah dunia, kadar pertukaran mata wang
  asing dan pertumbuhan ekonomi negara-negara pengeluar serta
  pengimport utama getah dunia.
 • KPK telah melaksanakan pelbagai inisiatif antaranya seperti Insentif
  Pengeluaran Getah (IPG), yang diperkenalkan sejak 2015 sehingga
  31 Disember 2022. Sehingga kini, bantuan telah diagihkan kepada
  207,128 pekebun kecil getah di seluruh negara dengan nilai
  berjumlah RM446 juta (Semenanjung – RM313 juta; Sarawak – RM4
  juta dan Sabah – RM129 juta). Terkini, Kerajaan juga telah bersetuju
  menaikkan Paras Harga Pengaktifan (PHP) IPG daripada RM2.50
  kepada RM2.70 sekilogram dengan peruntukan berjumlah RM350
  juta.
 • Kerajaan turut telah memperkenalkan Program Insentif
  Pengeluaran Lateks (IPL). Setiap peserta pekebun kecil getah yang
  menyertai program IPL akan menerima insentif tunai sebanyak
  RM1.00 sekilogram bagi 100 peratus kandungan getah kering
  (KGK). Para peserta juga akan menerima bantuan di dalam bentuk

input pertanian seperti baja dan racun yang bernilai RM850 bagi
setiap hektar secara sekali beri (one-off).

 1. Lembaga Getah Malaysia (LGM) juga telah menambah baik proses
  pembayaran bagi memudahkan penyaluran bantuan seperti IPG dan
  IPL. Mulai 1 Januari 2021, pembayaran IPG telah dibuat secara
  terus ke akaun bank pekebun kecil dan mereka tidak perlu lagi
  membuat permohonan secara manual di pejabat-pejabat LGM.
  Pekebun kecil yang memiliki Permit Autoriti Transaksi Getah (PAT-G)
  diwajibkan untuk menjual getah kepada peniaga getah berlesen LGM
  yang mengguna pakai aplikasi RRIMniaga. RRIMniaga merupakan
  satu aplikasi telefon pintar yang dibangunkan oleh LGM untuk
  merekodkan urus niaga jual beli getah. Ia juga dikuatkuasakan mulai
  1 Januari 2021.
 2. Bagi menghadapi cabaran kekurangan buruh asing dan menarik
  minat generasi pelapis, LGM telah memperkenalkan konsep
  pembangunan getah secara berkelompok. Kolaborasi strategik
  antara kerajaan dan entiti bukan kerajaan atau syarikat swasta telah
  diperkenalkan melalui penambahbaikan model dan struktur operasi
  pekebun kecil dan rangkaian bekalan getah di peringkat huluan. Ini
  akan mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing selain
  dapat menarik minta generasi pelapis untuk berkerjaya dalam industri
  getah. Projek ini yang dikenali sebagai Program Transformasi
  Perusahaan Getah Negara (TARGET) dijangka bukan sahaja
  membantu golongan muda tetapi turut memberi pulangan yang baik
  kepada pekebun kecil getah.
 3. Kerajaan tidak ketandusan teknologi baru dalam membangunkan
  industri getah negara. LGM telah mengambil inisiatif dalam
  menggalakkan aktiviti R&D untuk penghasilan klon-klon getah yang
  berkualiti tinggi untuk meningkatkan produktiviti dan automasi dalam
  sektor huluan industri getah . Kajian yang mendalam dalam sektor
  hiliran khususnya bagi penghasilan produk-produk berasaskan getah
  yang bernilai tambah turut dilaksanakan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.