TIMBALAN PERDANA MENTERI DAN MENTERI KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH BELANJAWAN 2023: MEMBANGUN MALAYSIA MADANI

 • February 28, 2023
 • 3 min read

 • Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah (KKDW) menyambut baik
  pembentangan Belanjawan 2023: Membangun Malaysia Madani.
  Belanjawan 2023 merupakan belanjawan yang terangkum memberi
  penekanan kepada keperluan setiap lapisan masyarakat termasuk
  penduduk desa.
 • Belanjawan 2023 juga akan dapat membantu negara termasuk
  kawasan luar bandar melalui 12 ikhtiar utama berlandaskan 3 tekad
  bagi mendepani ekonomi global yang mencabar tatkala negara masih
  lagi bergelut dengan sumber yang terhad dan pelaburan yang masih
  belum mencapai prestasi pra-pandemik.
 • KKDW turut menyokong usaha yang dilaksanakan oleh YAB Perdana
  Menteri Malaysia menerusi Belanjawan 2023 yang memberi
  penekanan kepada aspek keterangkuman, kemampanan dan keadilan
  sosial yang akan turut memanfaatkan 8.1 juta penduduk desa.
  Pendekatan dalam Belanjawan 2023 boleh melegakan tekanan yang
  sedang dihadapi rakyat berikutan kenaikan kos sara hidup,
  pendapatan yang terhad dan bencana alam seperti banjir.
 • Belanjawan 2023 juga akan membantu KKDW dalam melaksanakan
  kerangka Malaysia Madani yang telah meletakkan pembangunan desa
  sebagai salah satu imperatifnya berdasarkan 6 rukun yang digariskan

iaitu Kemampanan, Kesejateraan, Daya Cipta, Hormat, Keyakinan dan
Ihsan.

 • KKDW merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada YAB Perdana
  Menteri di atas peruntukan berjumlah RM11.04 bilion kepada
  KKDW. Jumlah ini meliputi RM3.62 bilion peruntukan mengurus
  dan juga RM7.42 bilion peruntukan pembangunan. Jumlah ini
  adalah RM510 juta atau 4.85% lebih tinggi daripada peruntukan
 • Jumlah ini menunjukkan komitmen tinggi dan berterusan
  Kerajaan dalam melaksanakan agenda pembangunan luar bandar.
 • Menerusi peruntukan ini, lebih banyak projek pembangunan dapat
  dilaksanakan di desa termasuk di kawasan pedalaman bukan sahaja
  dari segi infrastruktur tetapi juga dari segi ekonomi, sahsiah, spiritual
  dan modal insan. Ini seterusnya dapat menyokong pembangunan
  sosio-ekonomi serta mewujudkan persekitaran kehidupan luar bandar
  yang sejahtera dan makmur seperti mana yang digariskan dalam
  Dasar Pembangunan Luar Bandar 2030.
 • Di bawah peruntukan pembangunan, sejumlah RM2.48 bilion bagi
  pembangunan infrastruktur asas di luar bandar termasuk RM1.5
  billion untuk Jalan Luar Bandar dan Jalan Perhubungan Desa.
  Jumlah ini adalah RM40 juta atau 1.6% lebih tinggi jika dibandingkan
  dengan peruntukan tahun 2022. Selain daripada itu, RM140.83 juta
  diperuntukkan untuk kos operasi dan penyelenggaraan lampu jalan
  kampung dan kos penyelenggaraan bekalan elektrik alternatif.
 • Dalam usaha untuk meningkatkan kemajuan dan potensi ekonomi
  desa, sebanyak RM90.81 juta telah diperuntukkan untuk aktiviti
  ekonomi luar bandar. Ini adalah termasuk program pembangunan
  ekonomi komuniti dan program keusahawanan termasuk dari segi
  pendigitalan perniagaan.

pelajar akan melanjutkan pelajaran ke IPTA dengan menerima
bantuan dari JAKOA.

 • Selain itu, sebanyak RM676.4 juta diperuntukkan untuk Pihak
  Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)
  untuk kesejahteraan pekebun kecil getah. Ini adalah termasuk untuk
  aktiviti tanam semula getah, Skim Insentif Produktiviti Getah dan
  program Aktiviti Ekonomi Tambahan dan pembangunan usahawan
  pekebun kecil yang bertujuan untuk membantu pekebun kecil getah
  menjana pendapatan sampingan. Peruntukan ini turut meliputi RM256
  juta bagi Bantuan Musim Tengkujuh yang kadarnya telah dinaikkan
  daripada RM600 kepada RM800 untuk tempoh empat bulan, yang
  akan memberi manfaat kepada 320,000 pekebun kecil.
 • Dalam masa yang sama, pendapatan pendapatan minimum penoreh
  getah dapat dipertingkat melalui kenaikan Paras Harga Pengaktifan
  Insentif Pengeluaran Getah daripada RM2.50 kepada RM2.70 yang
  melibatkan peruntukan RM350 juta.
 • Manakala FELCRA pula menerima peruntukan sebanyak RM369.74
  juta yang memberi manfaat kepada pekebun-pekebun kecil di bawah
  agensi berkenaan. Selain itu, peruntukan ini juga adalah untuk
  membangunkan tanah-tanah terbiar untuk projek tanaman makanan
  bagi meningkatkan keterjaminan makanan negara.
 • KKDW juga memberi penekanan untuk pendidikan awal kanak-kanak
  terutamanya di kawasan luar bandar. Dalam hal ini, sebanyak
  RM204.1 juta untuk TABIKA dan TASKA KEMAS pada tahun 2023.
  Selain itu, pembinaan 80 buah TASKA dan TABIKA KEMAS akan
  diteruskan termasuk 13 projek baharu untuk memberi pendidikan awal
  kepada kanak-kanak daripada umur 2 hingga 6 tahun.
 • KKDW akan memastikan peruntukan RM11 billion yang diterima pada
  tahun ini akan dimanfaat dan digunakan untuk pemugaran desa dan
  memperkasa penduduk desa dalam mendepani cabaran globalisasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *